140 lbs – WMO European Champion – Mirko Glorioso – Italy


147 lbs – WMO European Champion- Pasquale G Amoroso-Italy